kuupidu

Mis on kuupidu waldorfkoolis?

Kuu õpperütmi saadavad kuupeod, kus klasside tervikkoosseisud esitavad kunstilises vormis seda, mis klassis kuu jooksul õpitud. Kuupidude pidamine on oluline sotsiaalse koostöö vorm. Tegemist on kooli avatud ühisüritusega, millest soovi korral võivad osa võtta ka lapsevanemad. Kuupidu leiab enamasti aset iga kuu viimasel nädal.

Kuupidude korraldamisel lähtutakse rahvakalendri tähtpäevadest, nendega seotud kommetest ja pärimusest. Kuupidude ja tähtpäevade tähistamisega aidatakse õpilasel mõista, et tavad ja kombed on omased teatud kultuurile.

Rahvakalendri pühi ja teisi meie kultuuriruumile omaseid pühi tähistatakse kuupidudel, pühade puhul valmistatakse traditsioonilisi toite, lauldakse laule, mängitakse laulumänge jne, sidudes tervikuks muusikaõpetuse, eesti keele, koduloo, ühiskonnaõpetuse, kehalise kasvatuse, käsitöö ja kunstiõpetuse. Seoses rahvuslike traditsioonide tutvumisega, puutuvad lapsed kokku ka isiklikest ja perekondlikest eripäradest tulenevate erisuste ja variatsioonidega. Kujuneb sallivus erinevate väärtuste ja kommete suhtes. Samas tunnetab laps ka perekonna ühtekuuluvust ja tähtsust oma elu kujundajana.

Koostööoskusi kujundatakse nii rühmatöödes erinevates ainetundides kui kuupidude etteastete ettevalmistamise juures.

Lisaks moodustub igast klassist kõikidest õpilastest koosnev klassiansambel, mis ühiselt õpitud laule ja instrumentaalpalu nii kooli kuupidudel kui muudel üritustel ette kannab. See võimaldab ühelt poolt muusikalise harjutamise loomuliku protsessi kogemist – pala valik, harjutamine, koosmäng, ettekanne – teiselt poolt mitte vähemolulist empaatilist teiste kuulamist.

väike werrone kool logo