Avaleht

Tere Tulemast Väike Werrone Kooli Kodulehele!

Uudised

vwk kadripäev 2021

2. ja 3. klassi lapsed jooksid kadrisanti

25. novembril on kadripäev. Käisime oma klassiga koolipere tervitamas. Kõigil lastel olid toredad kostüümid. Kaasas oli kadrititt, kes pissis...

Käsitööõpetus

Tööõpetus ja/või käsitöötunnid toimuvad Väikses Werrone Koolis valdavalt iganädalaste ainetundidena, mida vajadusel viib läbi vastava ettevalmistusega ainespetsialist. Vähemalt esimesel...

Kodundus

Kodundusetunnid õpetavad aiasaadusi inimesele kasulikult käsitlema, samuti võimekust iseseisvalt endaga hakkama saamist. Kodunduse etiketiteemade kaudu kujundatakse praktilisi käitumisoskusi erinevates...

I klass tutvus mardipäeva kommetega

I klass käis Vana-Võromaa Kultuurikojas tutvumas mardipäeva kommetega. Tegevused olid vahelduvad ja põnevad. Õpetaja rääkis, kuidas sandid riietusid, mida...

kuupidu

Mis on kuupidu waldorfkoolis?

Kuu õpperütmi saadavad kuupeod, kus klasside tervikkoosseisud esitavad kunstilises vormis seda, mis klassis kuu jooksul õpitud. Kuupidude pidamine on...

WERRONES ÕPIB

0
õpilast 2021/22

Koolieelikule

Lasteaed

Terve Pere Aed on 2013. aastal loodud waldorflasteaed, mis tegutseb Võru lähedal Parksepas. Meie õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale.

Eelkool

Eelkool toimub nii lastele kui ka lastevanematele.

Eelkooli on oodatud pered, kes on juba otsustanud või veel kaaluvad koolivalikuna Väikest Werrone Kooli.

Küsi infot eelkooli kohta info@vwk.ee 

Lapseanemale

Terve Pere Kool

vwk logo

MTÜ Terve Pere Selts asutasid 2012. aastal Võrumaa laspevanemad selleks, et koondada waldorfpedagoogikast huvitunud peresid ja üheskoos luua oma lastele waldorfpedagoogikat viljelev kasvukeskkond. 

Kooli astujale

Kutsume lapsi kooli!

Kutsume õppijaid 1.-9. klassi

Koduõpe

väike werrone kool logo

Väike Werrone Kool ootab koduõppeperesid 1.-9. klassini.

Küsi infot koduõppe kohta info@vwk.ee 

Lapsevanemate arvamus

"Olen tänulik, et Võrus on kool, kus minu laps saab kasvada ja areneda loomulikul moel, toetavas keskkonnas, kus saan kindel olla, et minu laps on märgatud ja hoitud. Usun, et selles koolis on tal võimalus kasvada seesmiselt tugevaks ja jääda vaimselt terveks. "
Lapsevanem
väike werrone kool logo
Et mu lapsel silmad säraks,
säiliks tema iseloom!
Hindab laste omapära
Väike Werrone, waldorfkool!
Liisa
Lapsevanem

Kooli Õppetööd iseloomustab

Võõrkeele tundide arv on waldorfpedagoogikale omaselt I kooliastmes suurem kui riiklikus õppekavas ette nähakse. Suuline võõrkeeleõpetus I kooliastmel annab baasi, millest lähtuvalt on võõrkeeletundide arv II kooliastmel väiksem põhikooli riikliku õppekavas antust.

 

Keeleõpe on tihedalt seotud põhitunni ainetsüklitega, õpitakse tegevuse käigus.
Võõrkeeleõpet võib lõimida erinevate tegevusõppeainetega – jutustamise, loendamise, arvutamise, ajaloo ja geograafia, muusika, käsitöö ning liikumistundidega.

Väike Werrone Koolis on rahvatants au sees. Tantsijaid juhendab õpetaja Ave.vwk rahvatants

Õppekeskkonna mitmekesistamiseks võib õppetunde korraldada ka väljaspool kooli ruume, sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes jm.

Harjumus puhata, liikuda ja õues viibida on olulised lapse tervise aspekti seisukohalt.

 

Igapäevane küllaldane viibimine õues, jalutuskäigud ja matkad õpetavad märkama ja tajuma muutusi looduses. Teadvustub looduses toimiv ringlus ja taastootmine, mis suunab mõistmisele, et väikseimgi tegu mõjutab keskkonda. Sellest inspireeritud arutelud ning jutuajamised pööravad
tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, mille abil on
keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada.

Väike Werrone Kool usaldab inimese loomulikku arengut ja õpihuvi. Õpihuvi säilitab kooli füüsiline keskkond, õpetuse sobiv sisu, eakohane metoodika, õpetajate entusiasm, pühendumus ja enesekasvatus, koostöö lapsevanematega, hinneteta õppimine ja tunnustamine.

Tahe areneb käsitöö- ja kunstiainete harjutavas õppimises, liikumistundides ja praktilisi töid sisaldavates õppeainetes, ühisprojektides ja matkadel, samuti kõikides õppetegevustes, mis nõuavad järjepidevat harjutamist ja mälu rakendamist.

 

Noor inimene õpib tahet rakendama mitte otseseid tegutsemisimpulsse või tundemeeleolusid järgides, vaid mõtlemisele toetudes.

Väike Werrone Kool eeldab kodu ja kooli tihedat koostööd.

 

Õpetuse ja kasvatuse terviklikkuse ning kvaliteedi tagavad õpetajatevaheline pedagoogiline koostöö ning kooli ja kodu üksteisemõistmine.

Sündmuste kalender

Kontakt

VÄIKE WERRONE KOOL

E-post: info@vwk.ee

Telefon: 554 6938

Arveldus

SA WERRONE

rg-kood 90013733

Konto nr EE392200221066418062