Kodundus

Kodundus kuulub Väike Werrone Koolis töö- ja tehnoloogia ainevaldkonda. Lisaks kodundusele kuuluvad siia valdkonda ka tööõpetus, käsitöö, aiandus, puidutöö ja tehnoloogia ning ettevõtlus-informaatika.

Töö- ja tehnoloogiavaldkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes
eakohane tehnoloogiapädevus:

 • suutlikkus tulla toime tehnoloogiamaailmas, mõista tehnoloogia
  arengusuundumusi ning seoseid teadussaavutustega;
 • omandada tehnoloogiline kirjaoskus tehnoloogiavahendite eakohaseks, loovaks ja innovaatiliseks kasutamiseks, lõimides mõttetööd käelise tegevusega;
 • analüüsida tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
 • järgida intellektuaalomandi kaitse nõudeid;
 • lahendada probleeme, lõimides mõttetööd käelise tegevusega,
  ja viia ideid ellu eesmärgipäraselt;
 • tulla toime majapidamistöödega ja toituda tervislikult.

Aiatöö pakub otsest kokkupuudet maa ja loodusseadustega, kodundusetunnid õpetavad aiasaadusi inimesele kasulikult käsitlema, samuti võimekust iseseisvalt endaga hakkama saamist.

Kodunduse etiketiteemade kaudu kujundatakse praktilisi käitumisoskusi erinevates situatsioonides, õpitakse mõistma käitumisvalikute põhjusi ja võimalikke tagajärgi.

I kooliaste

1.-3. klass

Kodunduse õpetus algastmes toimub integreerituna muusse koolitegevusse. Klassi ühisürituste tarbeks valmistatakse võileibu ja lihtsamaid küpsetisi, õpitakse lauakatmist ning elementaarseid lauakombeid.

Kooli ühisüritusteks valmistatakse koostöös lapsevanematega ette kohvikut. See eeldab menüü planeerimist, tööjaotust, kulude ja tulude arvestust.

Seoses vanaaegsete töövõtete tundmaõppimisega 3. klassi koduloos küpsetavad lapsed omakasvatatud viljast valmistatud jahust saia või karaskit. Võimalusel proovitakse ise või ja kohupiima valmistamist.

Igapäevane klassi korrashoid ja pühadeks kaunistamine seostuvad kodukultuuriga.

II kooliaste

4.-6. klass

Kodunduse tunnid lisab kool võimalusel tunnijaotuskavva teisel kooliastmel.

II kooliastmel omandavad õpilased kodunduse aine kaudu teadmisi:

 • tervislikust toitumisest ja toitlustamisest;
 • hügieeni ja etiketireeglitest;
 • teadlikust ja säästlikust tarbimisest.

Rahvuslikud toitumistavad seostatakse toitumise nüüdisaegsete põhimõtetega. Omandatakse praktilisi oskusi toitlustamisest, kodu korrashoiust ja etiketist. Teoreetiline osa seostub praktilise tegevusega. 

Klassi- ja kooli ühisürituste tarbeks valmistatakse erinevaid roogasid, õpitakse töö planeerimist, menüü koostamist, kulude kalkuleerimist, lauakatmist, elementaarseid lauakombeid jms.

 Kodumasinate ja korrastusvahendite tundmaõppimisel lähtutakse kaasaegsest tehnoloogiast. Õppetöö toimub integreerituna teistesse ainetesse ja kooliellu laiemalt.  

III kooliaste

7.-9. klass

Kodundustundides omandatakse praktilisi oskusi toitlustamisest, kodu korrashoiust ja etiketist.

Teoreetiline osa seostub praktilise tegevusega. Kodumasinate ja korrastusvahendite tundmaõppimisel lähtutakse kaasaegsest tehnoloogiast.  

Kolmanda kooliastme teoreetilisi teemasid käsitletakse seoses 7. ja 8. klassi inimeseõpetuse ja 7. klassi toiduainekeemia ainetega.

Põhikooli lõpetaja oskab: 

 • koostada menüüd;  
 • valmistada kuumtöödeldud toite põhitoiduainetest; 
 • kujundada, kaunistada, korrastada ruume.