Terve Pere Selts

MTÜ Terve Pere Selts asutasid 2012. aastal Võrumaa laspevanemad selleks, et koondada waldorfpedagoogikast huvitunud peresid ja üheskoos luua oma lastele waldorfpedagoogikat viljelev kasvukeskkond. Waldorfpedagoogika on suurim alternatiivhariduslik suund maailmas ning waldorfsüsteemile on omane lapsevanemate suur kaasatus haridusasutuse toimimisse.

MTÜ Terve Pere Seltsi laiem eesmärk on inimese vaimset, hingelist ja füüsilist arengut toetava keskkonna loomine. Selle eesmärgi saavutamiseks on seltsi ülesanded:
1) waldorfpedagoogika tutvustamine ja rakendamine, lasteaialaste hoiu ja alushariduse võimaldamine waldorfpedagoogika alusel;
2) lasteaia arendamine, töö korraldamine, ülalpidamine ning esindamine kolmadate isikute ees;
3) koostöö Eesti Vabade Waldorfkoolide ja Lasteaedade Ühendusega, Võru Maavalitsuse, Võrumaa kohalike omavalitsuste ning organisatsioonidega;
4) lasteaiale vajaliku inventari, õppevahendit ja materjalide hankimine, turvalise õpikeskkonna tagamine;
5) seltsi eesmärkidega seotud projektide arendamine ja elluviimine;
6) lapsevanemate ja õpetajate täiendkoolituse korraldamine (Terve Pere Kool);
7) säästva elukeskkonna nimel tegutsemine.

Alates 2012. aasta jaanuarist on MTÜ Terve Pere Selts korraldanud waldorfpedagoogika-alaseid loenguid ja infopäevi lapsevanematele, haridustöötajatele jt huvilistele. 2013. aastal alustas Võru külje all Parksepas tööd seltsi peetav waldorflasteaed Terve Pere Aed.

Seltsi juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt kord kuus koos lasteaia nõukoguga. Selts on Eesti vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse liiige ning teeb koostööd teiste waldorfharidusasutustega. MTÜ Terve Pere Selts on kantud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute nimekirja. 

​MTÜ Terve Pere Selts juhendub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.